Opisy płazów krajowych:

Kumak nizinny (Bombina bombina) Kumak górski (Bombina variegata) Ropucha szara (Bufo bufo) Ropucha zielona (Bufo viridis) Ropucha paskówka (Bufo calamita) Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) Rzekotka drzewna (Hyla arborea) Żaba moczarowa (Rana arvalis) Żaba dalmatyńska (Rana dalmatina) Żaba trawna (Rana temporaria) Żaba wodna (Pelophylax kl. esculentus) Żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae) Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus)

Salamandra Plamista (Salamandra salamandra) Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) Traszka górska (Ichtyosaura alpestris) Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)

Opisy płazów krajowych

Herping - obserwacje płazów w naturze

Oczka wodne dla płazów krajowych

Copyright: Amphibia.net.pl 2006-2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kontakt|Informacje|Regulamin|Reklama|Współpraca